Einstein, Eddington, Edison
and Ford

Various mahoganies, 45" X 82", 1979